Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

1. Coachja: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Kortestraat 16, 3295 BH te ‘s-Gravendeel, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 55053556.
2. Wederpartij: de opdrachtgever met wie Coachja een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
3. Partijen: Coachja en de Wederpartij gezamenlijk.
4. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan Coachja zich jegens de Wederpartij verbindt tot het verlenen van Diensten.
5. Diensten/Dienstverlening: alle in het kader van de Overeenkomst door Coachja te verlenen diensten en/of te verrichten werkzaamheden, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, een of meer van de volgende prestaties:
- Coaching
- Training
- Consultancy.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Coachja en iedere tot stand gekomen Overeenkomst.
2. De overeenkomsten bevatten steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaatverplichtingen van Coachja.
3. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Wederpartij, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover het bepaalde in deze algemene voorwaarden afwijkt van hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
5. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
1. Elk aan de Wederpartij gericht aanbod van Coachja (waaronder offertes mede begrepen) is vrijblijvend. Coachja is nimmer verplicht een Overeenkomst met de Wederpartij aan te gaan en kan haar aanbod tot meteen na totstandkoming van de Overeenkomst nog herroepen.
2. De Wederpartij kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Coachja dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
3. Voorts kan de Wederpartij geen rechten ontlenen aan een aanbod van Coachja dat gebaseerd is op door de Wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
4. Indien Coachja de Wederpartij, naar aanleiding van een mondeling gesloten Overeenkomst, een Schriftelijke bevestiging verstrekt, wordt geacht dat deze bevestiging de Overeenkomst juist en volledig weergeeft, tenzij de Wederpartij ter zake binnen twee werkdagen na ontvangst van de bevestiging gemotiveerd en Schriftelijk heeft geklaagd.
5. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat de Wederpartij het aanbod van Coachja op de eventueel daartoe door Coachja aangewezen wijze heeft aanvaard. Indien de aanvaarding van de Wederpartij afwijkt van het aanbod van Coachja, komt de Overeenkomst niet volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Coachja anders aangeeft.

ARTIKEL 4. | VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ IN HET ALGEMEEN
1. De Wederpartij dient Coachja steeds alle voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste medewerking te verlenen. De Wederpartij neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de Overeenkomst te optimaliseren.
2. Alle intellectuele eigendommen (waaronder programma’s, testen enz.) mogen niet zonder schriftelijke toestemming worden gekopieerd, aan derden worden getoond en/of ter beschikking worden gesteld of op andere wijze worden gebruikt.

ARTIKEL 5. | TERMIJNEN
1. De eventuele uitvoeringstermijnen waartoe Coachja zich jegens de Wederpartij heeft verbonden, zijn slechts indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van Coachja treedt niet eerder in dan nadat de Wederpartij Coachja Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en Coachja na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.
2. Verzuim van Coachja biedt de Wederpartij recht op ontbinding van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.

ARTIKEL 6. | OVERMACHT
1. Coachja is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend (overmacht). Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan, storingen in of uitval van internet, de telecommunicatie-infrastructuur, platformen van derden die bij de Dienstverlening worden ingezet, cyberaanvallen, stroomstoringen, mobilisatie, oorlog, pandemieën, epidemieën, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming en technologische beperkingen.
2. Voor zover de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt dan wel langer dan drie maanden voortduurt, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
3. Indien Coachja bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk nog aan zijn verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst.
4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 7. | OPSCHORTING EN ONTBINDING
1. Coachja is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Wederpartij haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst Coachja ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij ten aanzien waarvan zij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Wederpartij Schriftelijk door Coachja in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Wederpartij haar verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven. Ten aanzien van het niet, niet tijdig of niet volledig nakomen door de Wederpartij van haar betalingsverplichtingen jegens Coachja geldt het volgende: In geval de Wederpartij, ondanks een daartoe strekkende ingebrekestelling, verzuimt een openstaande betaling te voldoen, is Coachja gerechtigd de toegang voor de Wederpartij tot de Online Training op te schorten. Is de openstaande betaling, ondanks een Schriftelijke waarschuwing, binnen zeven dagen daarna nog steeds niet door Coachja ontvangen, dan is Coachja gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
2. Indien de Wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de Wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is Coachja gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
3. De Wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Coachja op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
4. De Wederpartij is verplicht de schade die Coachja ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden.
5. Indien Coachja de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de Wederpartij terstond opeisbaar.

ARTIKEL 8. | PRIJZEN EN BETALINGEN
1. Het aanbod van Coachja vermeldt een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijsfactoren.
2. Alle door Coachja vermelde en door de Wederpartij verschuldigde bedragen zijn inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is vermeld.
3. De prijs van Diensten dienen te worden voldaan middels overboeking, binnen de op de betreffende factuur vermelde betalingstermijn. Klachten omtrent de hoogte van deze factuurbedragen dienen binnen zeven dagen na factuurdatum Schriftelijk bij Coachja te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht van de Wederpartij om ter zake alsnog bezwaar te maken is komen te vervallen.
4. Coachja is gerechtigd de aan de Wederpartij toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan haar beschikbaar te stellen.
5. Indien de Wederpartij in staat van faillissement verkeert, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de Wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, zijn de vorderingen van Coachja op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
6. Indien ten aanzien van automatisch te incasseren bedragen, de betaalmachtiging door de Wederpartij wordt ingetrokken, dan wel een betaling niet automatisch geïncasseerd kan worden terwijl een machtiging is verstrekt, is Coachja gerechtigd om naar redelijkheid vast te stellen administratiekosten aan de Wederpartij in rekening te brengen en de openstaande betaling, alsmede de toekomstige betalingen, inclusief deze administratiekosten, middels overboeking te vorderen. Betaling dient in dat geval te geschieden binnen de op de betreffende factuur vermelde termijn.
7. Alle redelijke kosten gemaakt ter voldoening van verschuldigde bedragen ten aanzien waarvan de Wederpartij in verzuim is, zoals (buiten)gerechtelijke en executiekosten, komen voor haar rekening.

ARTIKEL 9. | SLOTBEPALINGEN
1. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Coachja gaat vertrouwelijk om met de gegevens die beschikbaar worden gesteld door de wederpartij, tenzij anders overeengekomen is.
3. Alvorens een eventueel beroep te doen op de rechter, zijn Partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
4. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Coachja wordt aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen


>